Съобщение от 26.10.2016 г.

В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 2/17.09.2003 г. на Комисията по финансов надзор (КФН) за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, в качеството си на дружество, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и съответно има задължение за разкриване на информация по ЗППЦК, е сключила договор № 867000025/20.10.2016 г. с предмет „Предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана по смисъла на ЗППЦК информация, по начин, който гарантира изпълнението на законовите задължения за разпространяване на информацията към обществеността, съгласно изискванията на чл.43а, от Наредба №2 на КФН с „Инфосток“ АД, гр. София, в качеството му на специализирана финансова медия, по смисъла на чл.43a, ал.2 от същата наредба. Информацията е публично достъпна на:

http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
http://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/NPPK-NL