Метрологично осигуряване

Отдел МО осъществява дейността си в съответствие с действащите нормативни документи в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД прилагайки декларираните от ръководството на дружеството политики, цели и приоритети.

Основните приоритети на ръководството при провеждане на основните дейности, изпълнявани от отдел МО са осигуряване на единство, точност и проследимост на резултатите от измерванията на производствените и ремонтни дейности съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”.

Дейностите по метрологично осигуряване са:

 • метрологична проверка на средства за измерване (СИ);
 • калибриране на средства за измерване.

За реализиране на дейността си, отдел МО:

 • поддържа условията, техническите средства, компетентността на персонала и документацията;
 • контролира, анализира и оценява периодично състоянието на измерванията и метрологичното осигуряване в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
 • поддържа широка гама от еталони за изпълнение на дейностите по метрологично осигуряване на СИ;
 • организира дейностите и осъществява методическо ръководство за осигуряване на единството, проследимостта и точността на измерванията в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
 • разработва програми за повишаване на ефективността на измерванията, контрола и изпитването в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
 • разработва и актуализира местни схеми за проследимост за предаване на единиците на физичните величини по отношение на Международната система единици (SI);

Обхват на дейността

Отделът изпълнява функциите си чрез 5 лаборатории с доказана техническа компетентност и квалифициран персонал, формирани на база на групиране по физичните величини:

 • Лаборатория „Измерване на йонизиращи лъчения”;
 • Лаборатория „Механични и физикохимични измервания”;
 • Лаборатория „Електрически и радиотехнически измервания”;
 • Лаборатория „Температурни измервания”;
 • Лаборатория „Измерване на налягане, разход и ниво”;

Взаимоотношенията със заявители се осъществяват от началника на отдела или от упълномощен от него представител.

Всяка услуга се изпълнява след подадена Заявка за извършване на услуга. Заявената дейност се заплаща по утвърден за отдела ценоразпис.

Средствата за измерване се представят в лабораториите срещу приемо-предавателен протокол, съпроводени с техническа документация.

Резултатите от проверка/калибриране се отразяват в отчетни документи, които се представят на заявителя.

Дейността на отдел МО обхваща метрологичното осигуряване на производствените и ремонтни дейности, което включва метрологичен контрол и калибриране на ССИ, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и външни организации, както и участие в технически съвети и изготвяне на становища по метрологично осигуряване на проекти с цел гарантиране на надеждност, сравнимост и достоверност на резултатите от измерванията .

Основните приоритети на ръководството при провеждане на основните дейности, изпълнявани от отдел МО са осигуряване на единство, точност и проследимост на резултатите от измерванията, организиране контрола на средствата и системите за измерване (ССИ) и метрологична експертиза на документите при изменения в проекта и доставки на ССИ, изпълнение на дейности по изпитване и калибриране съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

В отдел МО е създадена и внедрена система за управление, подходяща за дейностите по МО, които се извършват в него. Основната цел на СУ в отдел МО е качественото извършване на дейностите по МО чрез организиране и извършване на метрологична проверка и калибриране на СИ, метрологична експертиза на документите при изменения в проекта и доставки на СИ в следните области на измерване на:

 • йонизиращи лъчения;
 • геометрични величини, маса, сила, твърдост и механични свойства на материалите, параметри на движение, физикохимични величини, оптикофизични величини
 • електрически величини, радио-технически величини, честота и интервали от време
 • топлотехнически величини;
 • налягане и вакуум, разход и вместимост

Контакти    04. 82.OU.00.NK.164.06     06. 82.MO.00.IK.1272.02-izm.1