Персонална дозиметрия

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД осигурява индивидуален дозиметричен контрол съгласно законодателството на Република България и в съответствие с издадените от Агенцията за ядрено регулиране лицензии за експлоатация на 5 и 6 енергоблокове. Съгласно изискванията на чл.5 от Наредба 32 за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения и изискванията на НРЗ-2018, индивидуалния дозиметричен контрол се извършва от акредитирани от Българска служба за акредитация звена.

Органът за контрол - Контролен център “Персонална дозиметрия” (ОКС-КЦ ПД) е акредитиран съгласно изискванията на стандарт БДС EN/ISO 17020, като обхвата на акредитацията включва контрол на индивидуалната ефективна доза от външно и контрол на очакваната индивидуална ефективна доза от вътрешно облъчване.

Първоначалната акредитация е получена през юли 2009 година, а през месец юли 2021 г. ОКС – КЦ ПД получи от Българската служба за акредитация четвърти пореден сертификат за акредитация със срок на валидност до 2025 г.

Специализираното звено осъществява независим контрол на индивидуалната ефективна доза от външно и вътрешно облъчване както на персонала на АЕЦ “Козлодуй” в контролираната зона и на площадката на централата, така и на външни организации, работещи по договор в среда с йонизиращи лъчения..

Индивидуалният термолуминесцентен дозиметричен контрол се осъществява чрез измерване на персонален дозов еквивалент Нр(10) с термолуминесцентен дозиметър посредством калибрирани и метрологично проверени термолуминесцентни дозиметрични системи (RADOS Technology).

Индивидуалният дозиметричен контрол на индивидуалната очаквана ефективна доза от вътрешно облъчване се осъществява чрез измерване на инкорпорираната в човешкия организъм активност с калибрирани и метрологично проверени гама-спектрометрични системи (две на фирма “CANBERRA” и една на фирма “ORTEC”) и последваща оценка на постъпления на радионуклиди и дози от вътрешно облъчване със специализиран програмен продукт.

ОК(С) – КЦ ПД периодично участва в международни междулабораторни сравнения, резултатите от които доказват компетентността на персонала и демонстрират качеството на провеждания индивидуален дозиметричен контрол.

Контакти  Заповед БСА за акредитация  Сертификат за акредитация  Наръчник по качество Разглеждане на жалби и възражения  Информационно съобщение за поверителност при работа с лични данни, съгласно регламент ЕС 2016_679