БЕЗОПАСНОСТТА - ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ

Безопасността е  основен приоритет и водеща корпоративна ценност в АЕЦ „Козлодуй”.  Експлоатацията на ядрените мощности се осъществява при стриктно спазване на  условията от лицензиите, издадени от АЯР, изискванията на технологичните регламенти и експлоатационните инструкции.

ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА

 • гарантиране на ядрената безопасност;
 • ефективна защита на персонала, населението и околната среда от вредното
  въздействие на йонизиращите лъчения;
 • безопасно управление на свежото и отработено ядреното гориво;
 • безопасно управление на радиоактивните отпадъци;
 • непрекъснато повишаване на културата на безопасност.

ТЕХНОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

Технологичната безопасност е „вградена“ в проекта чрез набор от системи за контрол и защита, които гарантират безопасната експлоатация на съоръженията от момента на тяхното проектиране.

Основният принцип, прилаган в АЕЦ „Козлодуй“ и във всички ядрени централи по света, е защита в дълбочина. Това означава, че функциите на всяка система за безопасност са обезпечени с резервно оборудване и алтернативни системи, които своевременно могат да послужат за контролиране на процесите в ядрените съоръжения.

Един от основните въпроси, свързани с безопасната работа на АЕЦ, е осигуряване неразпространението на радиоактивните продукти, получавани в резултат на деленето на ядрата и активирането на топлоносителя в околната среда.

Това се гарантира чрез следните физически бариери:

 • Матрица на горивната таблетка;
 • Обвивките на топлоотделящите елементи − горивни таблетки в метална обвивка, така горивото и продуктите на ядрената реакция остават затворени херметично през целия цикъл на работа.
 • Корпусът на ядрения реактор и оборудването на I контур − стените на всеки реактор са изработени от специална стоманена сплав, устойчива на неутронния поток, на високото налягане и на топлинното въздействие. Към третата бариера спадат също така и тръбопроводите и оборудването от контура на топлоносителя.
 • Херметичната обвивка (контейнмънт) – както реакторът, така и голяма част от оборудването се намират под специален купол, изграден от бетон и стомана.

Освен чисто физическите бариери съществуват и йерархично разработени различни нива на оборудване и процедури, които да запазват ефективността на физическите бариери  по време на нормална експлоатация, очаквани преходни процеси и при аварии.

Основната роля при предотвратяването на аварии, както и ограничаването на последствията от тях чрез технически средства имат системите за безопасност. Те осигуряват безопасно спиране на реактора и поддържането му в подкритично състояние, разхлаждане на контура на топлоносителя на реактора, отвеждане на остатъчното топлоотделяне и задържане на радиоактивните вещества в установените граници.

За намаляване на вероятността да излязат от строя по обща причина няколко важни за безопасността системи, се използват поотделно или в комбинация следните принципи:

 • пасивно действие;
 • независимост – функционирането на една система не трябва да зависи от работата на друга;
 • резервиране – използване на допълнително количество системи или компоненти за осигуряване на допълнителна възможност за изпълнение на отговорните функции;
 • разделяне – структурно-функционално и физическо разделяне на канали;
 • различие (разнообразие, разнотипност) – защита на системите и компонентите, изпълняващи една и съща задача, чрез различни конструкции, принципи на действие и др.;

ЕКСПЛОАТАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Всички аспекти на дейността на АЕЦ „Козлодуй” са подчинени на основния приоритет за непрекъснато повишаване на безопасността и поддържане и развитие на висока култура на безопасност.

В обхвата на безопасността влизат всички дейности от експлоатацията, поддръжката и инспекцията на съоръженията. Прилагат се стриктни процедури и правила за радиологична защита. Персоналът преминава начално и поддържащо обучение, за да се гарантира неговата висока квалификация. Ядрените оператори получават специализирано обучение за минимум 3 години след завършване на университетските си специалности, преди да получат правоспособност да работят в залите за управление на 5 и 6 блок. Атомната централа разполага с Пълномащабен симулатор за реактори тип ВВЕР-1000, където операторите се поставят в условия на работа, напълно аналогични с реални условия от практиката.

От голямо значение е постоянният процес на извличане на уроци от експлоатационния опит. Обект на анализ и оценка са както работата на АЕЦ „Козлодуй“, така и събития, настъпили в други ядрени централи.

БЕЗОПАСНОСТ И РЕГУЛАТОРЕН РЕЖИМ

Безопасността непрекъснато се следи и оценява с помощта на степенуван подход чрез: редовни самооценки, оценки на безопасността, извършвани от независим надзорен орган (Агенция за ядрено регулиране), различни партньорски проверки и мисии от Световната асоциация на ядрените оператори (WANO), Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) и Европейската комисия.