Инженерна химия

Лаборатория за изпитване „ЛИК - сектор „Инженерна химия", Управление "Качество", Дирекция "Безопасност и Качество" при "АЕЦ Козлодуй” ЕАД е акредитирана от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация (ИА БСА) съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 "Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране".

Лабораторията ни е акредитирана от 06.01.2009, като постоянно подобрява и привежда внедрената Системата за управление на качеството към международните и националните изискванията.

Прилаганите политика и цели по качество гарантират:

 • безпристрастност при извършване на лабораторните дейности;
 • конфиденциалност;
 • мотивиран и компетентен лабораторен персонал;
 • удовлетвореност на изискванията клиентите;
 • прилагане на стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи за изпитване, технически доказани с успешни участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;
 • използване на съвременни технически средства за измерване и осигурена метрологична проследимост;
 • високо качество и надеждност на извършените услуги;
 • валидност на резултатите от проведеното изпитване и/или вземане на проби/извадки;
 • докладване на съответствието на получените резултатите с изискванията на нормативен документ с ниво за риска, опредени от клиента.

Лаборатория за изпитване ЛИК-ИХ предоставя  услуги в областите - изпитване и пробовземане.

 1. Изпитване на продукти от:
 • Разтвори от метали;
 • Разтвори от смазочни вещества/химикали/набивки/ прокладки/ лепила/ почистващи разтвори;
 • Разтвори от химически вещества/ дезактивация и химическо очистване предпускови промивки/промивки на работещо оборудване;
 • Води от технологични потоци в АЕЦ/ТЕЦ/ВЕЦ;
 • Отпадъчни води
 • Води от реки и потоци
 • Подземни води.
 1. Пробовземане на:
 • Води от реки и потоци;
 • Отпадъчни води;
 • Подземни води;
 • Реактиви и особено чисти вещества;
 • Водни проби от технологични потоци в АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ.

Контакти  Заповед А51  Сертификат за акредитация  Разглеждания на жалби и възражения  Изпитвания извън обхвата на акредитация