300 т
Прах
13 000 т
Азотни оксиди
37 000 т
Серен диоксид
18 104 000 т
Въглероден диоксид
Спестени емисии на парникови и вредни газове от АЕЦ "Козлодуй"
в сравнение с конвенционалните ТЕЦ за 2023 г.

Радиоекологичен мониторинг

Контролът за опазването на околната среда се реализира с комплекс от мерки в областта на мониторинга на околната среда, на контрола на изхвърлянията от АЕЦ в атмосферата и хидросферата, на преработката и съхранението на радиоактивните и конвенционалните отпадъци. Непрекъснат радиационен мониторинг в 3-километровата зона се реализира чрез автоматизираната информационна система на централата, интегрирана с аналогичната национална система.

В 100-километровата зона на наблюдение около АЕЦ "Козлодуй" се вземат и анализират проби от въздуха, почвата, растителността, р. Дунав и питейните водоизточници, измерва се радиационният гама-фон.

Показатели

Радиологичните показатели за екологичните компоненти са в нормалните граници на типичните за района стойности.

Собствен нерадиационен мониторинг (СНМ) на емисиите във водите и въздуха

В изпълнение на разрешителните, издадени на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по Закона за водите се извършва задължителен СНМ на добиваните подземни, повърхностни и на отпадъчните води от атомната централа. Той включва измервания на количествата и лабораторни анализи (изпитвания) на основни екологични компоненти от акредитирани лаборатории. 
В допълнение към задължителния СНМ се извършва и вътрешно-дружествен контрол на отпадъчните и подземните води на площадката от химични лаборатории на АЕЦ, като целта му е да допълва задължителния контрол в месеците, през които не са предвидени задължителни анализи.

Обособени са 1 пункт за контрол на повърхностните води от р. Дунав и 5 пункта за контрол на отпадъчни води от АЕЦ “Козлодуй”. Пробонабиране на  подземни води се извършва от 8 – те бр. шахтови кладенци за добив на подземни води и от 17 бр. сондажни кладенеца на промишлената площадка. 
Ежегодно се отбират около 500 бр. водни проби и се извършват над 2000 анализа, резултатите от които показват, че няма тенденция за повишение на стойностите на контролираните показатели. Сред по-важните контролирани показатели при отпадъчните води са “активна реакция”, “неразтворени вещества”, “нефтопродукти”, “хлорни йони”, “общ азот”, “детергенти” и др. При подземните води се наблюдават активната реакция, електропроводимостта, общата твърдост, както и съдържанието на соли (амониеви, нитрати, нитрити, сулфати, фосфати и др.) и метали (бор, желязо, манган, кадмий, олово, живак и др.). 
В изпълнение на разрешителното за емисии на парникови газове, издадено на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от МОСВ се извършва собствен мониторинг на емисиите на въглероден диоксид (СО2), който се отделя в атмосферния въздух при периодичното изпробване на дизелгенераторите на системите за безопасност. Емисиите се изчисляват всяко тримесечие и веднъж годишно, и се отчитат в Националния регистър за квоти на емисии на парникови газове. Годишното количество на емисиите на СО2 от АЕЦ “Козлодуй” е около 450 тона.