ПРОВЕДЕ СЕ ПОСЛЕДВАЩА МИСИЯ SALTO НА МААЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

16.06.2023

От 13 до 15 юни 2023 г. в АЕЦ „Козлодуй” беше проведена последваща мисия SALTO* (Safety Aspects of Long Term Operation – Аспекти на безопасността при дългосрочна експлоатация) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Целта на проверката беше да извърши преглед на напредъка в изпълнението на препоръките и предложенията от проведената през юли 2021 г. основна мисия SALTO на 5 и 6 блок на българската атомна електроцентрала.

В проверяващия екип участваха представители на Агенцията и външни експерти от партньорски организации на МААЕ. Те проведоха интервюта и обсъждания с експерти и ръководители от АЕЦ „Козлодуй” във всяка от проверяваните области.

Мисията завърши със заключително заседание на 15 юни, по време на което проверяващите представиха предварителен отчет с резултатите от своята работа. В изказването си ръководителят на екипа на МААЕ Габор Петьофи отбеляза, че в АЕЦ „Козлодуй” са изпълнени всички основни дейности за осигуряване на безопасната дългосрочна експлоатация на 5 и 6 блок.

Организирането и провеждането на пълния обем независими проверки SALTO по ясен и категоричен начин потвърждава, че за ръководството на българската атомна електроцентрала водещ приоритет е безопасното и все по-ефективно изпълнение на дейностите, свързани с дългосрочната експлоатация на 5 и 6 блок, на необходимото високо ниво и в съответствие със стандартите на Агенцията.

*Мисията SALTO извършва всеобхватен преглед на безопасността, насочен директно към стратегията и ключовите елементи за безопасна дългосрочна експлоатация на атомните електроцентрали и програмите за управление на стареенето.

Последващата мисия е заключителният етап от поредица партньорски проверки SALTO, инициирани от ръководството на АЕЦ „Козлодуй” като част от дейностите по продължаването на срока на експлоатация на двата 1000-мегаватови блока на българската атомната електроцентрала. Тя беше предхождана от основната мисия през юли 2021 г. и две предварителни мисии (Pre-SALTO) – една за 5 блок, състояла се през 2016 година, и една за 6 блок, проведена през 2018 година.