ОБЯВА ЗА ПОСТОЯНЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА НА РАБОТЕЩИ И НЕРАБОТЕЩИ В ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ СПЕЦИАЛНОСТИ

Обявата е валидна до 31.12.2023 г.

Рег.№ ПЕ- 144/ 13.09.2023 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД обявява постоянен прием на документи за работа на работещи и неработещи в Дружеството лица, завършили висше образование по следните специалности:
1.„Ядрена енергетика“  
2.„Топло и ядрена енергетика“ 
3.„Електроенергетика и електрообзавеждане“ 
4.„Топлотехника“ 
5.„Хладилна и климатична техника“ 
6.„Електроснабдяване и електрообзавеждане“ 
7.„Електроника“ 
8.„Автоматика, информационна и управляваща техника“  
9.„Компютърно управление и автоматизация“ 
10.„Машиностроителна техника и технологии“ 
11.„Машиностроене и уредостроене“ 
12.„Хидравлична и пневматична техника“ 
13.„Инженерна физика“ 
14.„Физика“ 
15.„Приложна ядрена физика“
16.„Ядренофизични методи“
17.„Ядрена енергетика и технологии“
18.„Ядрена химия“
19.„Химия“
20.„Радиохимия“
21.„Радиохимия и радиоекология“
22.„Органична химия“
23.„Инженерна химия и съвременни материали“
24.„Материалознание“
25.„Химия и екология“
26.„Химични технологии“
27.„Електрохимични технологии и защита от корозия“
28.„Химично инженерство“
29.„Неорганични вещества“
30.„Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“

Лицата, притежаващи диплома за висше образование по специалност от обявените, могат да заявяват своето желание за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като изпращат следните документи:

За неработещи в Дружеството:   За работещи в Дружеството:
1. Мотивационно писмо;     1. Мотивационно писмо до Изпълнителния директор, съгласувано с                       ръководителяна структурното звено в което работят; 
2. Автобиография по образец;   2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено  3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни 
образование и допълнителни квалификации;    квалификации.  
4. Декларация за съгласие за обработка
на лични данни по образец;
5. Препоръка от бивш работодател 
(при възможност)                 


Уведомяваме Ви, че получените от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документи се използват за целите на подбор в рамките на една година, считано от датата на подаването им.

Документите се приемат на: е-mail: [email protected]
или на пощенски адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за Дирекция ПиУТЦ, у-ние „Персонал“, отдел „Планиране и подбор на персонала“, сектор „Подбор“,
телефон за контакти: 0973/7-35-04

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле