ОБЯВА ЗА ПОСТОЯНЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА НА РАБОТЕЩИ И НЕРАБОТЕЩИ В ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ СПЕЦИАЛНОСТИ

Обявата е валидна до 31.12.2024 г.

Рег.№ ПЕ- 22/ 25.03.2024 г.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД обявява постоянен прием на документи за работа на работещи и неработещи в Дружеството лица, завършили висше образование по следните специалности:
1.„Ядрена енергетика“  
2.„Топлоенергетика и ядрена енергетика“ 
3.„Ядрена техника и ядрена енергетика“ 
4.„Ядрена енергетика и технологии“
5.„Електроенергетика и електрообзавеждане“ 
6.„Топлотехника“ 
7.„Хладилна и климатична техника“ 
8.„Електроснабдяване и електрообзавеждане“ 
9.„Електроника“ 
10.„Автоматика, информационна и управляваща техника“  
11.„Компютърно управление и автоматизация“ 
12.„Машиностроителна техника и технологии“ 
13.„Машиностроене и уредостроене“ 
14.„Хидравлична и пневматична техника“ 
15.„Инженерна физика“ 
16.„Физика“ 
17.„Ядрена химия“
18.„Химия“
19.„Радиохимия“
20.„Радиохимия и радиоекология“
21.„Органична химия“
22.„Инженерна химия и съвременни материали“
23.„Материалознание“
24.„Химия и екология“
25.„Химични технологии“
26.„Електрохимични технологии и защита от корозия“
27.„Химично инженерство“
28.„Неорганични вещества“


Лицата, притежаващи диплома за висше образование по специалност от обявените, могат да заявяват своето желание за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като изпращат следните документи:

За неработещи в Дружеството: 
1. Мотивационно писмо;                     
2. Автобиография по образец;               
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;     
4. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец;
5. Препоръка от бивш работодател (при възможност)  

За работещи в Дружеството:               
1. Мотивационно писмо до Изпълнителния директор, съгласувано с ръководителяна структурното звено в което работят; 
2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации.

Уведомяваме Ви, че получените от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документи се използват за целите на подбор в рамките на една година, считано от датата на подаването им.

Документите се приемат на: е-mail: [email protected]
или на пощенски адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за Управление „Администрация и контрол“, отдел „Планиране и подбор на персонала“, сектор „Подбор“,
телефон за контакти: 0973/7-35-04, 0973/7-20-31

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле