ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.11. – 20.12.2021 Г.

11.01.2022

В периода 21 ноември – 20 декември 2021 г. атомната централа е подала към клиентите си в гр. Козлодуй 11 619 MWh топлинна енергия. 
В същия период на 2020 г. към клиентите е подадена с около 5% повече топлоенергия – в размер на 12 213 мегаватчаса. Данните на Националния институт по метеорология и хидрология сочат, че средномесечната външна температура през разглеждания период на 2021 г. е почти същата спрямо предходната година – съответно 3,09 и 3,10 градуса.
Информирането на клиентите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се формират на база прогнозни данни, се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данните се публикуват всеки месец до края на отоплителния сезон.
Подробна информация за общото количество топлоенергия, подадено до съответната абонатна станция, данни за подгряване на водата за периода, както и индивидуалното месечно разпределение на топлинна енергия, е публикувана на втора страница в съобщението към месечните сметки.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички свои клиенти – потребители на топлинна енергия, че съгласно промените в Закона за енергетиката, влезли в сила от 12.03.2021 г., са длъжни в срок до 01.01.2027 г. да подменят уредите си за дялово разпределение (водомери за топла вода, апартаментни топломери и разпределители) с такива с дистанционен отчет.