Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юли 2013
02.07.2013 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

По повод разпространена на 30.06.2013 г. в общественото пространство неотговаряща на истината информация, касаеща АЕЦ “Козлодуй”, от участници в уважаваното от нас предаване “Неделя 150” на Българското национално радио, заявяваме следното:

1. Не е вярно твърдението, че “от 2006 до 2012 година, в разстояние на шест години, цената на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй” за действащите блокове 5 и 6 е поскъпнала с над 500 процента”.
Свежото ядрено гориво за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” се доставя от руската фирма ОАО “ТВЕЛ” по дългосрочен договор, сключен през 2002 г.
По принцип цената на свежото ядрено гориво (СЯГ) е обвързана със световните цени на урановата суровина и с услугите, свързани с нея (конверсия, обогатяване и фабрикация).
Съгласно действащия договор за доставка на свежо ядрено гориво цената на СЯГ за АЕЦ “Козлодуй” се договаря по съгласувана между страните методика на всеки три години, в зависимост от показателите на световния уранов пазар, като за съответния тригодишен период цената остава фиксирана.
С цел обективност представяме в хронологичен порядък достоверната информация, свързана с цената на свежото ядрено гориво, доставяно за АЕЦ “Козлодуй”:
• до 2004 г. – цената не е променяна;
• 2004 г. – цената е увеличена с 5%;
• 2006 г. – АЕЦ “Козлодуй” договори с доставчика защитен механизъм от резки изменения на пазара, поради факта, че през същата година цената на урана на световния пазар рязко се увеличи над 10 пъти спрямо цената му от 2004 г.;
• 2007 г. – цената е увеличена с 50%;
• 2010 г. – цената е намалена с 2% и не е променяна досега.
До края на 2013 г. предстои да бъде договорена цената за доставка на свежо ядрено гориво за АЕЦ “Козлодуй” за периода 2014-2016 г., като не се очаква тя да бъде увеличена.

2. Изцяло несъстоятелно е изказването, че АЕЦ “Козлодуй” не плаща за бъдещото извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности на централата.

За финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци през 1999 г. са създадени държавните фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” (“ИЕЯС”) и фонд “Радиоактивни отпадъци ” (“РАО”). Приходите във фонд “ИЕЯС” се формират от вноски на организациите, експлоатиращи ядрени съоръжения, от средства от държавния бюджет и др., а натрупаните средства се изразходват целево само за финансиране на проекти и дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Приходите във фонд “РАО” са от вноски на организациите, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като титуляр на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, заплаща вноските във фонд “ИЕЯС” и фонд “РАО” в размери и срокове, регламентирани от Министерския съвет в Наредбите за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фондове “ИЕЯС” и “РАО”. За нормативно определените вноски “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ежегодно отчислява средства от приходите си от продажба на електроенергия както следва:
• За фонд “ИЕЯС”
- за периода от 1999 г. до 2006 г. – 15 %;
- за периода от 2007 г. до 2012 г. – 7.5 %
• За фонд “РАО”
- за периода от 1999 г. до 2012 г. – 3 %;
Като отчита отговорността си за опазване на чиста околна среда за бъдещите поколения, “АЕЦ Козлодуй” стриктно спазва задълженията си към двата фонда и за периода от 1999 г. до края на 2012 г. във фонд “ИЕЯС” е внесла над 1 милиард лева, а във фонд “РАО” – над 300 милиона лева.

3. Категорично не отговаря на истината твърдението, че АЕЦ “Козлодуй” “...примерно няма застраховка, ако нещо се случи.”

Подчертаваме, че “АЕЦ Козлодуй” ЕАД поддържа всички задължителни и необходими застраховки, свързани с нейната дейност.
Атомната електроцентрала поддържа непрекъснатост на застрахователното покритие по Застраховка “Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорност за ядрена вреда. Това е в пълно съответствие със задълженията на централата по Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и със Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Покритието по тази застраховка се разпростира и върху събития по време на превоз на ядрено гориво. За застраховката е издадено необходимото решение на Министерския съвет.
Наред с това, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД поддържа задължителна имуществена застраховка, гарантираща цялото имущество от събития като пожар, земетресение, наводнение и др.обратно към новини архив