Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Нови мощности

“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД със собствен уеб-сайт

"АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД има удоволствието да Ви уведоми, че корпоративният уеб - сайт на Дружеството е вече достъпен на адрес: www.npp-nb.bg

Стартира процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”

На 13 декември 2012 г. проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД депозира пред Агенцията за ядрено регулиране заявление за издаване на разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия („ЗБИЯЕ”).

С това стартира процеса на  лицензиране, свързан с одобреното по принцип, с решение на Министерски съвет от 11 април 2012г., изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

 По смисъла на ЗБИЯЕ,   "Избор на площадка" е процесът на определяне на подходящо място за изграждане на дадено ядрено съоръжение, включително извършване на подходяща оценка и определяне на проектните основи.

В изълнение на изискванията на приложимото българско законодателство и в частност  Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД представи на регулаторния орган документи, обосноваващи проектната обезпеченост с финансови, технически и материални ресурси, както и концептуално описание на ядреното съоръжение, план - задание за извършване на предварителните проучвания, описание на системата за управление на дейността и списък на приложимите за заявената дейност стандарти.

Предстои преглед на формалната редовност на заявлението и на приложените към него документи, а впоследствие, в рамките на законоустановените срокове, регулаторът ще извърши и проверка по същество на постъпилата документация.

В рамките на извършваните предпроектни проучвания ще бъдат изследвани четири потенциални терена, разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и в непосредствена близост. След получаването на разрешение по чл.15, ал.4, т.1. от ЗБИЯЕ и определянето на предпочитана площадка, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД ще пристъпи към следващия етап на лицензионната процедура - издаване на заповед за одобряване на площадката от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Избраната площадка се одобрява, ако съответства на изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита.

newpower1.JPG

Започна оценка на въздействието върху околната среда от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”

На 26 ноември 2012г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД подписа договор с избрания изпълнител за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и изготвяне на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

Докладът за ОВОС трябва да оцени въздействието върху околната среда от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като отчете и кумулативния ефект от съвместната експлоатация на всички съоръжения, намиращи се на нея. В обхвата на Доклада влиза и оценка на евентуалното трансгранично въздействие, както и оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени територии, намиращи се в съседство.

 Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, която следва принципите на социална и екологична отговорност, придава висока важност на резултатите от процедурата по изготвяне на ОВОС. Очакванията на ръководството на дружеството и на обществеността са резултатите от оценката на въздействието върху околната среда от избрания изпълнител да дадат адекватна и компетентна оценка относно допустимостта на проекта от екологична гледна точка. Такава оценка, заедно с оценката на социално-икономическото значение на проекта за региона и страната, е необходима, за да продължи реализацията на инвестиционното намерение.

В процедурата по избор на изпълнител на ОВОС, проведена от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, взеха участие общо седем кандидати. Самата процедура започна с изявяване на намерение от кандидати за участие, на които бе изпратен списък с документи за предварителен подбор. След този подбор до участие във втория етап – представяне на оферти, бяха допуснати трима от кандидатите. Офертите бяха предмет на комплексна оценка от експертна комисия, която предложи кандидати, с които да бъдат проведени преговори за уточняване на параметрите на договора за изпълнение.

 В резултат на преговорите, за изпълнител бе избран българо-испанския консорциум „Дикон-Аксиона Инж.”, учреден от българската Дикон Груп ЕООД и испанската „АКСИОНА Инхениериа“ – консултантски компании с богат опит и обширна експертиза в области, включващи проучвания на околната среда, екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда, в това число и на обекти от ядрения енергиен сектор, мониторинг и управление на околната среда по време на строителство и др. Предвижда се изпълнението на проекта да продължи между девет и дванадесет месеца. Стойността на дейностите по ОВОС е около 2 млн. лв. По време на изпълнението на дейностите по ОВОС ще бъдат ангажирани повече от 40 утвърдени български експерти, както и международни специалисти от Испания, Чехия и Румъния.

С възлагането на този договор приключват процедурите по избор на изпълнители за цялостното предпроектно проучване, което да даде възможност на проектната компания да предложи на Българския енергиен холдинг и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма достатъчно данни, за да може правителството да вземе информирано решение относно изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Приключи срока за подаване на оферти в рамките на втория етап от процедура „Конкурс по оферти с предмет „Извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй””

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД информира, че в 12:00 часа на 12 ноември 2012г. приключи срока за подаване на оферти (технически и ценови предложения) в рамките на втория етап от процедура „Конкурс по оферти с предмет „Извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.  

Офертите бяха отворени в 13:00 часа на 12 ноември 2012г.,  в присъствието на упълномощени представители на оферентите.

Предстои разглеждане на отворените оферти от специално назначена експертна комисия, задачата на която е да извърши комплексна оценка съгласно методика, утвърдена от Възложителя, и на тази основа да предложи онези оференти, с които ще се проведат преговори за определяне на параметрите на договора за изпълнение.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД ще информира своевременно за резултатите от работата на експертната комисия.

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ“ обявява младежки конкурс с награди


„АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД има удоволствието да честити празника на народните будители на всички българи!

Следвайки своята политика  на прозрачност, откритост и диалог със заинтересованата общественост относно проекта „Нова ядрена мощност“,  Дружеството ще се стреми да привлече участието на младежта на Община Козлодуй.  В тази връзка „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД обявява конкурс с награди за създаване на уеб-сайт на компанията, за участие в който кани учениците на всички средни училища на територията на Община Козлодуй.
Конкурсът се организира с подкрепата на общинската администрация на Козлодуй.
Обявата за конкурса, неговия статут, изискванията към проекта и необходима допълнителна информация са предоставени на директорите на училищата, като проектните предложения ще се приемат до 30 ноември 2012 г.

С уважение,
Любен Маринов
Изпълнителен  директор
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД


На свое заседание от 11 април 2012 г., Министерският съвет на Република България взе решение по принцип за изграждането на нов ядрен блок в АЕЦ „Козлодуй”. С цел предприемане на конкретни действия, свързани с това, АЕЦ „Козлодуй” създаде проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД.
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД („Дружеството”) е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.05.2012 г.
 Предметът на дейност на Дружеството включва:
1. Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, което обхваща: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки съгласно приложимото законодателство, а също така и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
2. Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, като тази дейност се осъществява при наличие и поддържане на валидна лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия от определена в лицензията електропроизводствена мощност, и при валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране;
3. Внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво;
4. Инвестиционна дейност във връзка с дейността на Дружеството, определена в предмета му на дейност;
5. Строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
6. Продажба на електроенергия – на високо и средно напрежение, и на топлоенергия;
7. Експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци при наличие на валидна лицензия по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Съгласно Устава на Дружеството неговите органи за управление са едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.
Организационно-управленската структура на Дружеството е детайлизирана в „Правилник за устройството и дейността на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД”, както следва:
1. Изпълнителен директор, който управлява и представлява Дружеството;
2. Специалисти, пряко подчинени на изпълнителния директор;
3. Дирекции, директорите на които са пряко подчинени на изпълнителния директор, а именно:
• Дирекция „Инженеринг и развитие на проекта”;
• Дирекция „Планиране и администриране на проекта”.
Понастоящем са назначени необходимият брой специалисти в компанията, осигуряващи подготовката и изпълнението на проект „Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Изпълнителен директор Любен Маринов
За контакти: тел. 0973 7 21 04, факс 0973 7 24 22, e-mail newbuild@npp.bg